Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Định công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

Ngày 30 tháng 12 năm 2020, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Định đã công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Quyết định số 281/QĐ-CQLTT.

Thực hiện Quyết định số 198/QĐ-CQLTT ngày 09 tháng 11 năm 2020 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Định phê duyệt Kế hoạch xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Sau một thời gian áp dụng, Ban Chỉ đạo ISO 9001:2015 Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Định đã tổ chức đánh giá nội bộ, thực hiện các biện pháp khắc phục phòng ngừa các vấn đề phát hiện trong đánh giá nội bộ; họp xem xét của lãnh đạo.

Với sự hướng dẫn của đơn vị tư vấn, Ban Chỉ đạo ISO 9001:2015 đã đánh giá hiệu lực của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các Phòng chuyên môn, các Đội Quản lý thị trường.

Trên cơ sở đó, ngày 30 tháng 12 năm 2020, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Định đã ký ban hành Quyết định số 281/QĐ-CQLTT về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Định phù hợp Mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

Đính kèm tập tin tại đây./.

Lê Thanh Thủy