5 nhiệm vụ chính

 • Ổn định kiện toàn tổ chức
 • Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ
 • Xây dựng hoàn thiện hạ tầng pháp lý
 • Ứng dụng công nghệ thông tin
 • Thông tin truyền thông

Kết quả Kiểm tra, xử lý vi phạm 06 tháng đầu năm 2021

  • Tổng kiểm tra: > 400 vụ
  • Phát hiện và xử lý: > 180 vụ
  • Thu nộp ngân sách: > 800.000.000 đồng
  • Ước trị giá hàng tịch thu chưa xử lý:  > 2 tỷ đồng