Kiểm tra, kiểm soát

Đội Quản lý thị trường số 4 tạm giữ 775 sản phẩm đồ chơi trẻ em do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn chứng từ, không có tem hợp quy theo quy định.

Đội Quản lý thị trường số 4 tiến hành khám, tạm giữ 775 sản phẩm đồ chơi trẻ em do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn chứng từ, không có tem hợp quy theo quy định.