Chính sách

Thực hiện các giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Định ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 tại Quyết định số 167/QĐ-CQLTT ngày 14/10/2022, nhằm thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lực lượng Quản lý thị trường