Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản.

Ngày 26/02/2020, Cục Quản lý thị trường Bình Định ban hành thông báo số 75/TB-QLTT về việc lựa chon tổ chức bán đấu giá tài sản tịch thu do vi phạm hành chính.
Xem nội dung chi tiết tại đây./.
Trần Thị Thiện