Thông báo về việc lựa chọ tổ chức bán đấu giá tài sản

Ngày 20/01/2021, Cục Quản lý thị trường Bình Định ban hành thông báo số 28/TB-QLTT về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản.
Xem nội dung chi tiết tại đây./.
Trần Thị Thiện