Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2020 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Định.

Ngày 14 tháng 5 năm 2020, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Định ban hành Kế hoạch số 195/KH-QLTT chuyển đổi vị trí công tác năm 2020.

Căn cứ Quyết định số 2812/QĐ-BCT ngày 16 tháng 9 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành Quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức; văn bản 896/BCT-TCCB ngày 12 tháng 02 năm 2020; Quyết định số 449/QĐ-TCQLTT  ngày 11 tháng 3 năm 2020 của Tổng cục Quản lý thị trường về việc ban hành Quy định danh mục các vị trí công tác đối với công chức.

Ngày 14 tháng 5 năm 2020, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Định đã ban hành Kế hoạch số 195/KH-QLTT về chuyển đổi vị trí công tác năm 2020 đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc danh mục tại Quyết định số 449/QĐ-TCQLTT ngày 11 tháng 3 năm 2020 của Tổng cục Quản lý thị trường thuộc thẩm quyền quyết định điều động, bố trí của Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Định.

Đây là hoạt động thường xuyên, định kỳ và bắt buộc đối với công chức trong toàn lực lượng. Kế hoạch nhằm mục đích đào tạo, rèn luyện, nâng cao năng lực thực tiễn đối với công chức; ngăn ngừa, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lạm dụng chức vụ, quyền hạn để vụ lợi cá nhân dẫn đến vi phạm pháp luật.

Kế hoạch đảm bảo yêu cầu công khai, khách quan, phù hợp với năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của công chức, không ảnh hưởng đến hoạt động thường xuyên của từng đơn vị.

Xem nội dung chi tiết tại đây./.

Dương Thị Hồng Hiếu