Hội nghị phổ biến pháp luật công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và hướng dẫn thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2022

Thực hiện Quyết định số 37/QĐ-CQLTT ngày 03/3/2022 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Định ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022, Sáng ngày 22/12/2022, Cục QLTT tỉnh Bình Định đã tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và hướng dẫn thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2022 trong toàn lực lượng QLTT Bình Định.

Tại Hội nghị, công chức Cục QLTT đã được đồng chí Đào Văn Thi, Phó Trưởng phòng Phòng Thanh tra 4, Thanh tra tỉnh Bình Định triển khai giới thiệu một số nội dung cơ bản của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW ngày 01/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương, Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính Phủ, Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính Phủ về công tác phòng, chống tham nhũng.

Đồng thời, Hội nghị được nghe báo cáo về công tác kê khai tài sản và hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức một cách chi tiết để áp dụng trong thực tiễn.

Hội nghị đã thảo luận, trao đổi, giải đáp thắc mắc thực tế trong quá trình thực hiện công tác kê khai tài sản, thu nhập tại Cục QLTT tỉnh Bình Định.

Qua Hội nghị tập huấn, cán bộ, công chức Cục QLTT tỉnh Bình Định đã kịp thời cập nhật, nắm bắt các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành của các Bộ, ngành Trung ương có liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và công tác kê khai tài sản, thu nhập theo quy định pháp luật; giải pháp phòng ngừa tham nhũng đã đề ra trong các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trọng tâm là các nhiệm vụ, giải pháp theo quy định của Luật PCTN năm 2018. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và công tác kê khai tài sản, thu nhập tại Cục QLTT tỉnh Bình Định./.

Cục QLTT Bình Định