Xây dựng lực lượng

Cục QLTT Bình Định ban hành Quy tắc ứng xử của công chức, người lao động

Ngày 04 tháng 10 năm 2021, Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) ban hành Quy tắc ứng xử của công chức, người lao động trong lực lượng QLTT tại Quyết định số 2317/QĐ-TCQLTT. Trên cơ sở đó, để định hướng cho công chức, người lao động tại Cục QLTT tỉnh Bình Định các chuẩn mực đạo đức trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ, ngày 15 tháng 12 năm 2021, Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Bình Định ký Quyết định số 229/QĐ-CQLTT ban hành Quy tắc ứng xử của công chức, người lao động toàn Cục với 18 Điều khoản trong 3 Chương, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2021.