Thông báo

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

Ngày 08/4/2021, Cục Quản lý thị trường Bình Định ban hành thông báo số 135/TB-QLTT về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản tịch thu.