Xây dựng lực lượng

Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2023 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Định

Ngày 07 tháng 02 năm 2023, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Định ban hành Kế hoạch số 45/KH-CQLTT chuyển đổi vị trí công tác năm 2023.