Thông báo

Thông báo bán tài sản theo hình thức chỉ định (lần 1)

Ngày 15/3/2023, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Định thông báo bán tài sản theo hình thức chỉ định (lần 1) tại Thông báo số 89/TB-CQLTT.