Xây dựng lực lượng

Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2020 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Định.

Ngày 14 tháng 5 năm 2020, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Định ban hành Kế hoạch số 195/KH-QLTT chuyển đổi vị trí công tác năm 2020.