Trao đổi nghiệp vụ

Quy định mới về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức kể từ ngày 20/8/2020

Một số nội dung đáng chú ý tại Nghị định 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức