Thông báo

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

Ngày 09/01/2023, Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Định thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản tại Thông báo số 04/TB-CQLTT. Theo đó, lựa chọn các tổ chức đấu giá tài sản phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại khoản 4, Điều 56 Luật đấu giá tài sản và các tiêu chí tại Phụ lục I của Thông tư 02/2022/TT-BTP ngày 08/2/2022 của Bộ Tư pháp.