STT Tên báo cáo Năm/Chu kỳ báo cáo Biểu mẫu Số Quyết định công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1
Quyết định về việc công khai dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022
2022 82/QĐ-CQLTT 31/05/2022
2
Quyết định về việc công khai dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021
2021 50/QĐ-QLTT 11/03/2021
3
Quyết định về việc công khai dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020
2020 69/QĐ-QLTT 12/03/2020