Công đoàn

Cục QLTT Bình Định ủng hộ công chức Cục Quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh hy sinh vì phơi nhiễm Covid-19 khi thực hiện công vụ

Đó là trường hợp của đồng chí Nguyễn Thành Vang, kiểm soát viên Đội Quản lý thị trường số 8, Cục Quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh.